Teya Salat
Chia Se logo
Phật học
Thập Thiện Nghiệp
1. Định nghĩa

- Thập là 10, thiện là tốt lành, nghiệp là hành động có chủ ý. Thập thiện nghiệp là 10 việc làm tốt lành, mang lại lợi ích cho hiện tại và tương lai.

- Mười điều lành gồm có: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói thêm bớt, không nói hai chiều, không nói lời ác, không tham lam, không giận dữ, không si mê.

2. Giải thích 10 điều lành

- Không sát sanh: là không giết hại sinh mạng chúng sanh.

- Không trộm cướp: là không lấy vật dụng của người khác, nếu họ không cho.

- Không tà dâm: là sống chung thủy với vợ (chồng) của mình.

- Không nói dối: là không nói sai sự thật.

- Không nói thêm bớt: là không nói thêm điều này, bớt điều kia.

- Không nói hai chiều: là không đến chỗ này nói thế nọ, đến chỗ khác lại nói thế kia, gây chia rẽ, oán hận.

- Không nói lời ác: là không nói lời thô tục, không trù ẻo kẻ khác.

- Không tham lam: là không ham muốn quá độ.

- Không giận dữ: là không tức tối hay giận hờn người khác.

- Không si mê: là không mê mờ, ngu si, mà sáng suốt, trí tuệ.

3. So sánh 10 điều lành và 10 điều dữ

- Lành (thiện): là những việc làm đem lại an vui cho mình và người khác trong hiện tại lẫn tương lai.

- Dữ (ác): ngược lại với lành (thiện), là những việc làm đem lại đau khổ cho mình và người khác trong hiện tại lẫn tương lai.

- 10 điều dữ (thập ác nghiệp): là mười việc làm ác, trái với 10 việc làm lành. Bao gồm: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói thêm bớt, nói hai chiều, nói lời ác, tham lam, giận dữ, si mê.

4. Lợi ích của việc thực hành 10 điều lành

Thực hành được 10 điều lành, chúng ta sẽ có lợi ích như sau:

- Về thân: sống trường thọ, vợ chồng hạnh phúc, của báu dồi dào, không bị ai xâm đoạt.

- Về miệng: lời nói có giá trị, mọi người kính tin, không bị vu khống, giữ gìn được kho tàng chánh pháp.

- Về ý: được mọi người yêu mến, tâm bồ đề kiên cố, trí tuệ sáng suốt, đầy đủ hạnh lành, chóng thành tựu đạo quả.

5. Kết luận

Thập thiện nghiệp (mười điều lành) là nếp sống thanh cao của người Phật tử. Thực hành 10 điều lành, hiện tại chúng ta được mọi người thương yêu tôn trọng, tương lai sẽ hưởng phước báo vô lượng, sanh về các cõi trời an vui.
Chuyển hướng
Lên trên
Phật học
Trang chủ