Ring ring
Chia Se logo
Phật học
Sáu pháp sống hòa kính
1. Định Nghĩa

Lục là 6, hòa là hòa thuận, Lục Hòa là sáu phương pháp sống đem lại sự hòa thuận, yêu thương, chia sẻ cho nhau, từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm.

2. Nội dung Lục Hòa

a. Thân hòa đồng trụ (thân hòa cùng ở chung): ở chung với nhau, sống hoà thuận, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, gánh vác trách nhiệm công việc cho nhau.

b. Khẩu hoà vô tránh (lời nói hòa hợp không tranh cãi): sống không cãi nhau, không nói với nhau những lời chia rẽ,... mà phải nói những lời dịu dàng, hòa nhã, từ ái.

c. Ý hoà đồng duyệt (ý hòa cùng vui): tâm ý luôn hoan hỷ, biết thông cảm và nghĩ những điều tốt đẹp cho nhau, không sanh tâm đố kỵ, kiêu ngạo, mặc cảm với người khác.

d. Giới hoà đồng tu (giới hòa cùng tu tập): sống tôn trọng và thực hành những giới pháp đã lãnh thọ, tuân thủ nội quy chung.

e. Kiến hoà đồng giải (thấy biết cùng giải bày): cùng chia sẻ hiểu biết cho nhau, đóng góp xây dựng cho nhau về quan điểm, cách nghĩ, cách làm… tất cả đều đặt trên cơ sở chánh kiến.

f. Lợi hoà đồng quân (lợi hòa cùng chia): phân chia đều cho nhau về vật chất, của cải, đồ dùng theo thứ bậc lớn nhỏ,… không lạm dụng của chung.

Chiase.wapsite.me luchoa 01
3. Lợi ích của pháp Lục Hòa

- Tránh sự chia rẽ, đố kỵ, phân biệt giữa những người sống chung.

- Giúp tập thể phát triển tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thông cảm, chia sẻ cho nhau về mọi mặt.

- Giúp cho mọi người an tâm tu học, phát triển giới định tuệ, cùng tiến bộ trên đường tu tập giải thoát.

4. Kết Luận

Sáu pháp hoà kính này là sáu phương pháp để mọi người sống hòa thuận với nhau, giúp gia đình và xã hội được an ổn.
Chuyển hướng
Lên trên
Phật học
Trang chủ