XtGem Forum catalog
Chia Se logo
Phật học
Lục Đạo Luân Hồi
Lục đạo - sáu đường: Có người cũng thường gọi là sáu cõi, nói và nghe dể hiểu hơn là nói ba cõi chánh. Ba cõi chánh là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc.
Theo như truyền ký trong kinh điển Phật giáo, chúng sanh nào ở trong ba cõi, sau khi mạng chung sẽ tái sanh trong lục đạo luân hồi. Cứ mãi đời đời, kiếp kiếp do nhân quả thiện/ác mà theo đó thọ sanh. Khi là kiếp nghèo khổ, bệnh hoạn, có khi là người giàu sang, danh quyền.v.v. Sáu đường lên xuống là:

1.Trời
2.Người
3.A tu la
4.Thú: loài hữu tình, có bốn chân hoặc hai chân hoặc có lông hoặc có vẩy hoặc có sừng.v.v.
5.Quỉ
6.Ðịa ngục

Trời (cõi trời)
Văn Thù Bồ Tát hỏi Phật :

Tu phước nghiệp chi đặng sanh thiên đường?

Đức Phật dạy: Nếu có chúng sanh tin theo nhân quả, thọ tam qui, ngũ giới, tu mười việc lành, hiếu dưỡng cha mẹ hiếu dưỡng thầy, cô, huynh, tỷ, dứt đoạn tà dâm, thường giữ chánh đạo, trai tăng cúng dường, tạo lập tịnh xá dâng cúng cho các vị chân thật tu hành giới đức trang nghiêm, bố thí phóng sanh, ấn tống kinh tạng, sơn phết hình tượng Phật rực rỡ, ủng hộ người lành, ngăn ngừa việc ác, gieo trồng ruộng phước, đến chừng mạng chung được sanh về ba mươi ba cõi trời, thọ hưởng phước trời năm dục vui đẹp, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, đều là tự nhiên hóa ra , chẳng dụng sức người tạo tác.

Trên trời một ngày, bằng nhân gian trăm năm, đầy đủ năm pháp thần thông, đặng khoái lạc tiêu diêu thong thả.
Đức Phật nói với Văn Thù Sư Lợi rằng:

Trong thế gian có người tà sư ngoại đạo, chẳng biết việc lành, việc dữ nhơn quả ra sao, chẳng hiểu được sự ứng hiện của luân hồi quả báo, tâm cứ điên cuồng tin theo tà kiến, tôn thờ thần, quỉ , làm theo pháp tà mị phỉnh gạt người đời.

'Giết hại' bao nhiêu thân mạng, sanh linh: heo, dê, trâu, ngựa v v… tham ăn rượu thịt, bày đặt gọi là cúng tế trời đất, quỉ thần đặng cầu phước, cầu thọ , trấn giữ nhà cửa thân mạng, lấy cớ dâng cúng quỉ thần , lường ăn của người.

Lại thêm vẽ bùa niệm chú truyền dạy người khác nói gạt rằng: Bùa chú này có năng lực độ người sanh về cõi trời, bởi ham muốn tài vật của người để nuôi dưỡng thân sống đều do tà kiến sanh ra.

Như giết mạng mà cứu được mạng thì vương hầu thường sống đời đời không chết. Như vẽ bùa niệm chú mà cứu độ đặng người thành đạo thời thầy tà đặng lên trời, có lẽ đâu như vậy?

- Trong đời người mê tín những lời tà mị, đồng dẫn nhau vào địa ngục. hễ mất thân người, muôn kiếp khó trở lại.

Cớ sao vậy?

Cầu phước chẳng qua trai giới, bố thí.
Cầu thọ chẳng qua giới sát, phóng sanh.
Cầu huệ chẳng qua học rộng, nghe nhiều.
Cầu an chẳng qua xét ngăn những việc phải quấy.
Cho nên muốn cầu chánh đạo thì đừng tin thầy tà, muốn ra khỏi luân hồi thì đừng có phạm luật nhân ác, quả ác. Bởi sự báo ứng của tội và phước như bóng theo hình, vì tà với chánh khác nhau, khổ và vui cách biệt. Tiếp đến là cõi người, có sách thì lại tiếp đến là cõi A Tu La. Rồi mới tới cõi người.
Chuyển hướng
Lên trên
Phật học
Trang chủ