Snack's 1967
Chia Se logo
Phật học
Bát Quan Trai Giới
1. Định nghĩa

- Bát là 8. Quan là cánh cửa. Trai là thanh tịnh, không ăn quá giờ Ngọ. Giới là những điều Phật chế ra để ngăn ngừa tội lỗi.

- Bát Quan Trai Giới là phương pháp tu tập của người Phật tử tại gia trong một ngày một đêm, thực hành theo 8 giới pháp để đóng 8 cửa tội lỗi, mở ra 8 cửa giải thoát an lạc.

2. Thành phần của Bát Quan Trai Giới

- Không sát sanh: Không giết hại sinh mạng chúng sanh.

- Không trộm cắp: không lấy vật dụng của người khác nếu họ không cho.

- Không tà dâm: sống chung thủy với vợ (chồng) của mình.

- Không nói dối: không nói sai sự thật.

- Không uống rượu: không uống rượu hoặc sử dụng các chất làm mê mờ tâm trí.

- Không trang điểm đua đòi, xoa ướp dầu thơm, múa hát ca ngâm.

- Không ngồi giường cao tốt, sang trọng.

- Không ăn phi thời, quá giờ Ngọ (11-13 giờ)

3. Thời gian và phương pháp tu tập

a. Thời gian:

- Có thể tổ chức Bát Quan Trai Giới cho Phật tử tu tập một ngày một đêm thanh tịnh vào các ngày: mùng 1, 8, 14, 15, 23, 30 âm lịch, hoặc mùng 2, 7, 9, 13, 16, 22, 24, 29 âm lịch.

- Có thể uyển chuyển thời gian, tổ chức vào Chủ Nhật hoặc một ngày khác trong tháng.

b. Phương pháp tu tập:

- Phật tử đến Chùa, thỉnh chư Tăng truyền 8 giới pháp để hành trì.

- Nếu ở địa phương không có Chùa và chư Tăng, Phật tử có thể tự đối trước Tam Bảo phát nguyện thọ giới.

- Phật tử giữ gìn thân tâm thanh tịnh trong 24 giờ (một ngày một đêm).

- Nội dung tu tập tùy thuộc vào tình hình thực tế của nơi tổ chức như: tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, nghe pháp,…

4. Kết luận

- Người giữ gìn Bát Quan Trai Giới thì thân, khẩu, ý thanh tịnh.

- Chính bản thân không tạo nghiệp ác, mang lại niềm an vui, lợi ích cho mọi người và xã hội.

- Kinh Ưu Bà Tắc dạy: ai thọ trì đầy đủ Bát Quan Trai Giới, người ấy được vô lượng an lạc, có thể đạt đến cảnh giới Niết Bàn giải thoát.
Chuyển hướng
Lên trên
Phật học
Trang chủ